Maungatabu ni Kabuta Okitoba 2021

Arom ni Mataku, Ongora ke Karuoa te Maungatabu ni Kabuta n Okitoba 2021

Karuoan witeo ni katoa tetere e katautauaki bwa 500mb ni buburana ae 360p. Karuoan te bwana e katautauaki bwa 30mb ao e tau ibukiia naake a toma ma te intanete iaon aia tareboon ke taburete ao e tau mwaitin aia boraraoi n te taata. Ni kaewea ke ni karuoa te bwana ni kabane are 10 te aoa n te maungatabu ni kabuta e na ana ae kee iaan 1 te betitenti man te taata are e kainnanoaki ni mataku ke ni karuoan te tetere ni kabane n te witeo. 

KARUOA TE WITEO 
Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong
Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong
Tetere n Tairikin te Kaonobong
Tetere ni Moaningabongin te Tabati 
Tetere ni Bwakantaain te Tabati 

KARUOA TE BWANAA 
Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong
Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong
Tetere n Tairikin te Kaonobong
Tetere ni Moaningabongin te Tabati
Tetere ni Bwakantaain te Tabati