Kweilo̧k eo Eļap Eprōl 2021

Wāween ko n̄an Alooje, Ron̄jake ak Download i Eprōļ 2020 Kweilo̧k eo Eļap

Jādede 10th mo Jabōt 11th Eprōļ

Kajjojo pija an m̧wen̄an download ej tarrin 500mb ilo juon resolution in 360p. Ainikien Download ko rej tarrin 30mb im rej em̧m̧an n̄an ro rej ekkejeltok ilo intōnet via smartphone ak tablet ko aer im ro ewōr jon̄an data plans ko aer. N̄an stream ak download ainikien ium̧win aolepān 10 awa ko an kweilo̧k eo eļap ej bōk edikļo̧k jān 1 bōjjāān in data eo emenin aikuj n̄an alooje ak download aolep m̧wen̄an ko āinwōt juon pija in alooj. 

DOWNLOAD PIJA IN ALOOJ
Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jādede
Mwen̄an eo an Ālkin Rālep in Jādede
Mwen̄an eo an Joteen in Jādede
Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jabōt
Mwen̄an eo an Ālkin Rālep in Jabōt

DOWNLOAD PIJA IN AINIKIEN 
Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jādede
Mwen̄an eo an Ālkin Rālep in Jādede
Mwen̄an eo an Joteen in Jādede
Mwen̄an eo an Jibbon̄ in Jabōt
Mwen̄an eo an Ālkin Rālep in Jabōt