Tītema 2021

light the world

I teie tau Noera, #TūramaiteAoNei ma te here ’a rave ai ’oe i te tahi mau ’ohipa ri’i nō te tāvinira’a i te mau mahana ato’a i te ’āva’e Tītema. ’Ei pū’ohura’a i te matahiti 2021 e nehenehe ato’a ’oe e fārerei i te mau misiōnare, e ha’amori i te Atua nā muri iho ia mātou, ’aore rā e fa’atupu i te ’itera’a ta’a ’ē o te pene 2 a Luka mai tei ’ore i ’itehia a’enei.

light the world calendar

Tāvinira’a i mana’ohia

’A ’imi i te mau rāve’a nō tē #TūramaiteAoNei ma te here ’e te tāvinira’a i te roara’a o te ’āva’e ato’a.

Tārena tāvinira’a tāmahana

E nehenehe tā tātou e fa’ariro i teie tau Noera e mea ’oa’oa a’e nā roto i te fa’a’itera’a i te here mai tā Iesu i rave i roto i tāna tāvinira’a i te tāhuti nei. Mai te peu ’aita ’oe i ’ite e nāhea ’ia ha’amata, e rāve’a maita’i teie nō te reira.

Fa’autauira

Tārena tāvinira’a nā te mau tamari’i

Te tahi mau tāvinira’a ’ōhie ’e te au maita’i nō tē rave ’e tā ’oe mau tamari’i. 

Fa’autauira

Te Tamaiti Mesia

Māta’ita’i i te ’ā’amu nō te fānaura’a o Iesu e tupu ra ma te nehenehe ’e te here.

church meeting

Fa’ahanahana ’āmui i te Noera 

Ha’amori nā muri iho ia mātou | Tūrama i te ao nei 2021

’A fa’ahanaha i te ’oa’ao nō te fānaura’a o Iesu nā roto i te purera’a ha’amorira’a i te sābati. E rāve’a maita’i roa nō te fāri’i i te hau o te tau noera. I te fare purera’a, e nehenehe ’oe e fāri’i i te fa’aurura’a ’e te hau nā muri iho i tō ’oe mau hoa, mau ta’ata tupu, ’e tō ’oe ’utuāfare. Haere mai ! E ti’a ia ’oe ’ia ’āfa’i mai te feiā tā ’oe e hina’aro.

’A ’imi i tā mātou fare purera’a i roto i tō ’oe tuha’a fenua.

Light the world