Beretitenti Russell M. Nelson E Kaungaa te Taratara Raoi ngkai e Waaki Rake te Ekaretia Ribuakon te Buti n Aoraki ae te COVID-19

President Russell M. Nelson

Nakoia raraou ao raou ni mwakuri, inanon namakaina aikai n tain butin te aoraki ae te COVID-19, ngkai e kekeiaki te aonaba ni kakaea tokin te kangaanga ae e a tibwa reke aei, I miimi n taian katooto aika mwaiti n te onimaki, te ninikoria, ao n aoron ana tangira Kristo are I a tia n noria. Kam rabwa ibukin ami ibuobuoki ao ami tangira imarenami n aron are e tangiriira te Tia Kamaiu bwa ti na karaoia.

Ti kakaitau ibukin te kairiiri ni ibuobuoki are e katauraoia te tautaeka, taabo ni kuakua, ao taan kairiiri n te tautaeka bwa ti na mano. Ao ti na reitinako n tataromwaaka ao ni waaki ma te karaurau ae bati. Maurim ao taraan marurungim bon te moan bwai ae ti rangi n raraoma iai.

Ngkai ti waaki rake ma te karaurau nakon tein maiura mai imwaina, taan kairiiri n te Ekaretia a na reitinako ni bobotii rongorongo ao n taraia bwa tao maanra riki ao ti na manga ikotaki inanon ara autinibotaki ao tembora n tabo aika a kakaokoro. Ti ataia bwa otenanti n tembora aika tabu a riai ni karaoaki. A rang kakawaki ibukin te maiu ae akea tokina.

Ti na reitaki ni kamataataa te mwaneka teuana nakon teuana bwa ningai ao iia taian bobotaki ae aron akanne ao waaki ni kakukurei n te Ekaretia bwa a na manga karaoaki. Karaoan bitaki nakon te mwakuri ni mitinare ae iaon kawaia n tia.

Ngkai, ti kimwareirei n te rau are e nako mai iroun te Uea Iesu Kristo. E na reitinako ni kaona nanora n te kantaninga ao te kimwareirei. Tamara are i Karawa ao Natina ae Tangiraki a tangiriira, ao ataa te bwai ae ti rinanona, ao a na kakabwaiaira n tatabemaniira nako.

I tangirii ngkami, tariu ao maneu, ao I taekinna nakoimi bwa boong aika a kakukurei a mena imwaiira. Bon akea tokin ara motinnano n iriira te Uea!