Uunaia e Peresitene Russell M. Nelson Faaeteetega a o Tagai Atu i Luma le Ekalesia i le Lotolotoi ai o le Faama’iPipisi o le COVID-19

A’u uo ma paaga pele, i le aluga o nei masina o le faama’i pisisi o le COVID-19, a o tauivi ai le lalolagi ma lu’itau uigaese, ua ou maofa i faataitaiga lē mafaitaulia o le faatuatua, lototele, ma le alofa FaaKeriso ua ou vaaia.  Faafetai mo le fe’auauna’ai ma le fealofaa’i e pei ona finagalo le Faaola tatou te faia.

Tatou te faafetai mo le taitaiga mataalia o loo tuuina mai e taitai o malo, soifua maloloina ma atunuu e tausia ai lo tatou saogalemu.  Ma o le a tatou faaauau pea i le agaga tatalo ma faagasolo i le tele o faaeteetega.  O le tou saogalemu ma le tulaga manuia o le a avea pea ma o matou popolega sili.

A o tatou agai atu ma le faaeteete i luma i se ala masani sili atu o le olaga, o le a faaauau pea e taitai o le ekalesia ona mata’ituina faamatalaga ma iloilo po o le a le vave e mafai ai ona tatou toe potopoto faatasi i o tatou falelotu ma malumalu sā i nofoaga eseese.  Matou te iloa o sauniga o malumalu paia e manaomia ona faatinoina.  E matua taua tele e faavavau.

O le a matou fesootai atu ma le manino i lea laasaga ma lea laasaga po o afea ma gafea e mafai ona toe faaauau ai nei faatasiga ma isi gaoioiga e lagolagoina e le Ekalesia.  O fetuunaiga i galuega faafaifeautalai o loo faagasoloina i le taimi nei.

A o le taimi nei, tatou te olioli i le filemu o loo susulu mai le Alii o Iesu Keriso.  O le a faaauau pea ona faatumulia ai i tatou i le faamoemoe ma le olioli.  E alofa lo tatou Tama Faalelagi ma Lona Alo Pele ia i tatou, e silafia i tatou, ma o le a faamanuiaina i tatou taitoatasi.

Ou te alofa ia te outou, uso e ma tuafafine pele, ma faamautinoa atu ia te outou o loo i luma atu aso ofoofogia.  O lo tatou tautinoga e mulimuli i le Alii e tumau e faavavau!