Tē fa’aitoito nei te peresideni Russell M. Nelson ’ia vai ara ’a hi’o ai te ’Ēkālesia i te ananahi i roto i teie pararera’a ma’i pohe COVID-19

E au mau hoa, e au mau ’āpiti, i roto i teie mau ’āva’e o te pararera’a o teie ma’i pohe COVID-19, ’a ’aro ai tō te ao nei i te ’arora’a ’aitā i ’itehia a’enei, tē fa’ahiahia nei au i te itera’a i te mau hi’ora’a maita'i o te fa’aro’o ’e te itoito, ’e te here mai tō te Mesia, e’ita e roa’a ’ia tai’o.

Māuruuru nō te tāvinira’a ’e te herera’a te tahi i te tahi, mai tā te Fa’aora e hina’aro ’ia rave tātou.

’Ua māuruuru roa mātou i te fa’aterera’a māite tā te fa’aterera’a hau, te fa’aterera’a o te ea, ’e te fa’aterera’a ’oire, i rave nō te pāruru ia tātou.

E tāmau noa tātou i te pure ’e i te rave ma te vai ara maita’i noa.

E vai noa tō ’outou pārurura’a ’e tō ’outou orara’a maita’i, ’ei māna’ona’ora’a rahi nō matou.

’A vai ara noa ai tātou ’e ’a nu’u noa ai ē tae roa atu i te orara’a i mātarohia, e tāmau noa te feiā fa’atere o te ’Ēkālesia i te hi’o i te mau ha’amāramaramara’a nō te ’ite ē, ahea tātou e putuputu fa’ahou ai i roto i tā tātou mau fare purera’a ’e te mau hiero, i terā ’e terā vāhi.

’Ua ’ite mātou ē, e mea tītauhia ’ia rave i te mau ’ōro’a i roto i te hiero mo’a. E mea mure ’ore te reira.

E fa’a’ite pāpū atu mātou, i terā taime ’e terā taime, ahea, ’e i hea teie mau putuputura’a ’e te tahi atu mau ’ohipara’a a te ’Ēkālesia e nehenehe ai e rave fa’ahou.

Tē ravehia nei te mau tauiuira’a nō te ’ohipa misiōnare.

’A tīa’i noa ai tātou, tē ’oa’oa nei tātou i te hau e ’ana’ana mai, mai roto mai i te Fatu Iesu Mesia. E tāmau noa te reira i te fa’a’ī ia tātou i te tīa’ira’a ’e te ’oa’oa.

’Ua here tō tātou Metua i te Ao ra ’e tāna Tamā’iti here ia tātou, ’ua ’ite rāua ia tātou, ’e e ha’amaita’i rāua ia tātou tāta’itahi.

’Ua here au ia ’outou, e au mau taea’e, e au mau tuahine, ’e tē ha’apāpū nei au ia ’outou ē, e mau mahana nehenehe tei mua ia tātou.

Tā tātou pūpūra’a ia tātou e pe’e iāna, e mea mure ’ore ïa.