ʻOku Poupouʻi ʻe Palesiteni Lāsolo M. Lāsolo Nalesoni ke Tokanga ʻi he Hanganaki Atu ʻa e Siasí Lolotonga e Mahaki Fakaʻauha COVID 19

Siʻoku ngaahi kaungāmeʻa mo e kaugāngāue, lolotonga e ngaahi māhina ko ʻeni ʻo e mahaki fahaʻauha COVID-19, ʻi he fāifeinga ʻa e māmaní ke fehangahangai mo e ngaahi pole kuo teʻeki hoko kimuʻá, kuó u ofo ʻi he ngaahi sīpinga taʻefaʻalaua ʻo e tui, loto-toʻa mo e ʻofa faka-Kalaisi kuó u mātaá. Fakamālō atu ʻi hoʻomou tokoní mo e feʻofaʻaki ʻo hangē ko ia ʻoku finangalo e Fakamoʻuí ke tau fakahokó.

ʻOku mau houngaʻia ʻi he ngaahi fakahinohino tokoni kuo ʻomi ʻe he puleʻangá, potungāue moʻuí, mo e kau taki fakafonuá ke tau malu aí. ʻE kei hokohoko atu pē ʻetau lotua pea mo matuʻaki tokanga. ʻE kei hoko pē hoʻomou malu mo e leleí ko e meʻa ʻoku mau tokanga taha ki aí.

ʻI heʻetau laka tokanga atu kimuʻa ki ha moʻui angamaheni angé, ʻe kei muimuiʻi pē ʻe he kau taki ʻo e Siasí e ngaahi fakamatalá pea fakafuofuaʻi e taimi vave taha te tau lava ai ʻo fakataha ki hotau ngaahi ʻapisiasí mo e ngaahi temipale ʻi he ngaahi feituʻu kehekehe. ʻOku mau ʻiloʻi ʻoku fiemaʻu ke fakahoko ʻa e ngaahi ouau ʻo e temipale toputapú. ʻOku nau mahuʻinga fau ki  he taʻengatá.

Te mau fetuʻutaki mahino atu mei he sitepu ki he sitepu ki he taimi mo e feituʻu ʻe fakahoko ai e ngaahi fakataha tokolahi ko iá pe mo e ngaahi ʻekitivitī kehe ʻoku poupouʻi ʻe he Siasí ʻi he taimi ʻe fakaʻatā aí. ʻOku lolotonga fakahoko ʻi he taimí ni ʻa e ngaahi fokotuʻutuʻu ki he polokalama ngāue fakafaifekaú.

ʻI he taimi tatau, ʻoku tau fiefia ʻi he nonga ʻoku hā mei he ʻEiki ko Sīsū Kalaisí. ʻE hokohoko ʻEne fakafonu kitautolu ʻaki ʻa e ʻamanaki mo e fiefia. ʻOku ʻofeina kitautolu ʻe heʻetau Tamai Hēvaní pea mo Hono ʻAlo ʻOfeiná, ʻokú Na ʻafioʻi kitautolu, pea mo tāpuekina kitautolu takitaha.

Siʻoku kāinga ʻofeina, ʻoku ou ʻofa atu, pea ʻoku ou fakapapau atu ha ngaahi ʻaho fakaʻofoʻofa ʻi he kahaʻú. Ko ʻetau tukupā ke muimui ki he ʻEikí ʻoku taʻengata!