Ko ʻEku Kiʻi Tohi Kāpasá mo e Tohi Ngāué

YSA my compass

ʻOku maʻu ʻe he tokotaha kotoa pē ha meʻa fakaofo ke tānaki ki he māmaní. Ko hono maʻu ko ia ha mahino mo fakaʻuhingaʻi hoʻo misioná, taumuʻá mo e vīsone fakatāutahá ko ha sitepu mahuʻinga ia ʻi hono fokotuʻu e feituʻu mo e taumuʻa ki hoʻo kahaʻú. ʻE tokoniʻi koe ʻe he tohi ngāué ni ʻi he founga ke palaniʻi ai e ngāue maʻuʻanga moʻuí. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻiate ia pē pe fakaʻaongaʻi fakataha mo e Ko ʻEku Kāpasa Laʻipepa Palani ki he Ngāue Maʻuʻanga Moʻuí. 

Ko ʻEku Kāpasa Tohi Palani ki he Ngāue Maʻuʻanga Moʻuí

Download e Tohi Ngāué

ʻE tataki koe ʻe he tohi ngāue ko ʻení ʻi ha ngaahi konga mahuʻinga ʻe ono ke tokoniʻi koe ke ke ʻilo ho halá. Kamata, Fakalaulauloto, Fekumi, Fili, Palani & Ngāue.

Star

Ko ʻEku Kāpasa Laʻipepa Palani ki he Ngāue Maʻuʻanga Moʻuí

Download e Laʻipepá

ʻOku fakamatalaʻi fakanounou ʻe he laʻipepa palaní ʻa e ngāue ʻokú ke fakakakato ʻi hoʻo tohi ngāué. Te ke lava ʻo hiki ʻa e ngaahi fakamatala mahuʻinga mei he tohi ngāué ki he laʻipepa palaní ʻi he taimi ʻokú ke sio ai ki ha fakaʻilonga hangē ko ʻení:

Ki ha toe tokoni, kātaki ʻo fetuʻutaki ki hoʻomou Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá ʻo ngāue ʻaki e fakamatala ko ʻení:

Fili hoʻo fonuá:

AUSTRALIA

New South Wales

Johnny Leota – Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
leotajl@churchofjesuschrist.org
00 61 420 309151

Queensland

Carl Maurer – Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
maurerCR@churchofjesuschrist.org
00 61 411 747121

Melbourne, Perth, Adelaide

Riki Tukukino – Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
rikitukukino@churchofjesuschrist.org

FIJI/ VANUATU/SOLOMON IS

Uraia Levaci - Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
urlevaci@churchofjesuschrist.org
+ 679 338 8929

FRENCH POLYNESIA

Manea Tuahu - Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
maneatuahu@churchofjesuschrist.org
00 689 4050 5438

KIRIBATI

Temana Natanaera - Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
tamana.natanaera@ChurchofJesusChrist.org
00 686 720 45210
00 686 740 29024

NEW ZEALAND

Moses Armstrong – Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
Auckland, North
mosesarmstrong@churchofjesuschrist.org
021 633 952

Arama Puriri – Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
Hamilton, South
PuririAr@churchofjesuschrist.org
021 750 651

PAPUA NEW GUINEA

Moasope McCarthy - Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
mccarthy@churchofjesuschrist.org
00 675 7352 5833

Edward Alembo - Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
edward.alembo@churchofjesuschrist.org
00 675 70 909 212

AMERICAN SAMOA/SAMOA

Kapuana Ainu’u - Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
ainuukd@churchofJesusChrist.org
00 685 756 4185

TONGA

Silongo Samani - Pule Uelofeá mo e Moʻui Fakafalala Pē Kiate Kitá
samanist@churchofjesuschrist.org
00 676 782 0228
00 676 20228