ʻOkú ke Fepaki mo ha Faingataʻa? Talanoa he taimí ni ki ha taha

Fakamamahi ʻi ʻApí:

740-1647

 

Falemahaki:

23-300

 

Moʻui Lelei ʻa e Fāmilí:

22-770

 

Vaʻa Tokoni Faingataʻaiá:

26-394

 

Salvation Army:

23-760

 

Kolosi Kulá:

21-360

 

Sosaieti Sivilé:

28-282

 

Alonga:

29-180

 

Senitā ki he Tokangaekina e Kakai Fefiné mo e Longaʻifānaú:

22-240

 

Maʻa Fafine mo e Fāmili:

25-991

 

Senitā Fakafonua ʻa Tonga maʻá e Kakai Fefiné & Fānaú

088 567

Ko e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻoku hiki atu ʻi ʻolungá ʻoku taʻetotongi pea ʻoku ngāue ai ha kakai kuo ʻosi teuteuʻi ke tokoni. Ko e ngaahi maʻuʻanga tokoni ko ení naʻe ʻikai faʻu, tokangaʻi, pē puleʻi ʻe he Siasi ʻo Sisū Kalaisi ʻo e Kau Maʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní. 

Kapau ʻokú ke fiemaʻu ha tokoni lahi ange ki hono ʻiloʻi ʻo e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakalotofonuá, kātaki ʻo fetuʻutaki ki hoʻo ʻōfisi fakalotofonua ʻi Tongá ʻo e Ngaahi Tokoni maʻá e Fāmilí ki ha tokoni.

Fika Telefoni Toʻotoʻó: (676) 7863012